3-(Dimethoxymethylsilyl)propylamine

3663-44-3
3-(Dimethoxymethylsilyl)propylamine